GDPR – General Data Protection Regulation: מייצג את כללי ותקנות ההגנה על נתונים והוא נועד לחזק ולאחד את הגנת הנתונים עבור כל משתמשי האינטרנט באיחוד האירופי. מטרתו העיקרית היא להחזיר לידי תושבי האיחוד האירופי את ההגנה על הנתונים האישיים שלהם באתרי אינטרנט. על אף שה- GDPR הוצג כבר לפני כשנתיים, התקנות שלו תיאכפנה החל מיום 25/05/2018.

תאימות אתרי וורדפרס ל- GDPR היא שיקול חשוב לכל בעלי אתרי וורדפרס. יש לציין כי צוות תאימות ה- GDPR של וורדפרס מחפש עזרה לבדיקת כלי הפרטיות המפותחים עבור ליבת וורדפרס. נכון לימים אלו, פועל הצוות לבחינת ציות וורדפרס לתקנות GDPR נמרצות במסגרת משימה ארוכת טווח, ליצירת מדיניות ליבה מקיפה, הנחיות לפלאגינים, כלי פרטיות ייעודיים ותיעוד. צוות תאימות וורדפרס לתקנות GDPR מתמקד בארבעה תחומים עיקריים: הוספת פונקציונליות שמטרתה לסייע לבעלי אתרי וורדפרס ליצור מדיניות פרטיות מקיפה עבור אתרי הוורדפרס שלהם, יצירת הנחיות עבור יישומי פלאגינים, הוספת כלי ניהול שמטרתם להקל על הציות לתקנות ה- GDPR ולהגביר את פרטיות המשתמשים באתרי וורדפרס וכן, הוספת תיעוד אשר יסייע לבעלי אתרי וורדפרס לעמוד בתקנות הפרטיות וילמד אותם להשתמש בכלי הפרטיות החדשים.

ומה לגבי מדיניות הפרטיות הקיימת כיום, אין היא טובה דיה? התשובה לכך היא "כן ולא". ה- GDPR מציב קווים מנחים ומגבלות מחמירות יותר. למרות שיש לוורדפרס פלאגינים רבים היוצרים דפי פרטיות, וורדפרס זקוקה לאמצעים ליצירת מדיניות פרטיות אחידה ומקיפה וכן, לספק לבעלי אתרי וורדפרס כלים אשר יסייעו לתאימות GDPR. במסגרת זו, יוכלו בעלי אתרי וורדפרס ליצור מדיניות פרטיות התואמת ל- GDPR, בשלושה שלבים: יצירת דף ייעודי למדיניות פרטיות, יצירת דף ייעודי למדיניות פרטיות עבור פלאגינים / תוספים הפועלים באתר וכן, עריכה ופרסום דפי המדיניות.

ככל הנראה, תתווסף תיבה חדשה לדף עריכת התוכן של דפי מדיניות הפרטיות, כאשר סימון תיבה זו יפעל עבור כל התוספים האוספים או שומרים נתוני משתמשים באתר הוורדפרס וכן, תפעיל תיבה זו מנגנון אשר יודיע לבעלי אתר הוורדפרס כאשר יקרה שינוי לאחר הפעל של תוסף / השבתה של תוסף או עדכון תוסף. פונקציונליות חדשה לאישור בקשות משתמשי אתר וורדפרס באמצעות כתובת דוא"ל, תיועד עבור בעלי אתרי וורדפרס המסוגלים לאמת בקשות ממשתמשים לצורך הצגת תוכן או הורדה של נתונים אישיים. דף "פרטיות" חדש נוסף תחת התפריט "כלים" – יציג בקשות חדשות ומאוששות של משתמשי אתר הוורדפרס וכן, בקשות שכבר מולאו. דף זה גם יכיל כלים לייצוא נתונים אישיים ובקשות אישור בדוא"ל, על מנת למנוע ניסיונות הונאה וגניבת מידע.